ЈЕ ЛИ ВУКМАН ОТАШЕВИЋ БИО ПЛАГИЈАТОР ?

Gallery

This gallery contains 1 photo.

ЛИРИК МЕКОГ ШТИМУНГА        Након дугог изостанка у часописима и издаваштву, Вукман Оташевић (1935-2010), интезивније  се јавља у осмој деценији 20-вијека, наставлајући да води знатно раније започет горак дијалог са стварносним свијетом, не скривајући (пригушен) цинизам и отпор, али све … Continue reading

Одговор одборнику Зоговићу

Gallery

DAN,17.11.204.    Šef Od­bor­nič­kog klu­ba De­mo­krat­skog fron­ta u Pla­vu Mi­lun Zo­go­vić, po­vo­dom da­va­nja na­zi­va uli­ca­ma i tr­go­vi­ma na pro­sto­ru gra­da, o čemu će da­nas raspravljati lo­kal­ni par­la­men­t. Re­a­go­vao je jer ni­je pri­hva­ćen nje­gov pred­log na­zi­va uli­ca u Mje­snoj za­jed­ni­ci Mu­ri­no. … Continue reading

OSVETA BOGDANA ŠOŠKIĆA

Gallery

      U  Ulo­ti­ni, po­naj­ljep­šem gor­njo­va­so­je­vić­kom kra­jo­li­ku u lim­skoj do­li­nim, na pu­tu od An­dri­je­vi­ce pre­ma Pla­vu i Gu­si­nju, na jed­nom bre­žulj­ku u se­lu Kru­še­vu sto­ji skrom­ni spo­me­nik na ko­ji, re­klo bi se, po­o­dav­no ni­ko ni­je po­lo­žio cvi­jet sem cvi­je­ća i … Continue reading