ČAKOR – ZAŠTIĆENO DOBRO

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović i generalni sekretar NVO „Klub Velika“, Gojko Knežević, potpisali su (15.aprila,2015.godine)  Memorandum o saradnji o sprovođenju Programa zašite, očuvanja i unapređivanja budućeg zaštićenog prirodnog dobra Čakor.

U saopštenju Ministarstva se kaže:

“Prostorno-urbanističkim planom opštine Plav prepoznate su izuzetne prirodne vrijednosti područja Čakor, kao i obuhvata dijela teritorije opština Berane i Andrijevica, pa će se ovim memorandumom definisati okvir saradnje dvije strane u stvaranju optimalnih uslova za održivu valorizaciju prirodnih resursa ovog područja.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, u okviru ove saradnje, pružiti stručnu i administrativnu podršku kroz izradu Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra, kao podloge za donošenje odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra. Takođe, ovim sporazumom biće pokrenute i aktivnosti na izgradnji vizitorskog centra Čakor, u skladu sa principima valorizacije ekosistemskih usluga, a rezultati saradnje su i aktivnosti na osmišljavanju ponude, koja će omogućiti rast zaposlenosti, prihoda i očuvanje prirodnih resursa ovog područja. Takva ponuda biće kompatibilna sa onim što predstavlja okosnicu funkcionisanja Nacionalnog parka „Prokletije“.

Prilikom potpisivanja sporazuma posebno je istaknuto zadovoljstvo zbog saradnje Ministarstva i predstavnika civilnog sektora na prostoru Čakora. Naročito je pružena podrška proaktivnom odnosu lokalnog stanovništva prema razvojnim pitanjima, koja na održiv način tretiraju izuzetnu prirodu koja karakteriše ovo područje, a na taj način se stavraju šire pretpostavke za razvoj u prekograničnom kontekstu i kontekstu dobijanja podrške sa međunarodnog nivoa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *