VELIČKE OTIMAČINE

DAN,5 marta,2015.

 

    Dio gro­blja u Mje­snoj za­jed­ni­ci Ve­li­ka na na­šem je ima­nju i dok se ne ri­je­še imo­vin­sko- prav­ni od­no­si ne­ma vi­še nje­go­vog ši­re­nja ni­ti ure­đi­va­nja, ka­že za „Dan” Mi­lo­rad Mi­ško Pa­u­no­vić, Ve­li­ča­nin ko­ji ži­vi i Pod­go­ri­ci. Pa­u­no­vić tvr­di da je MZ Ve­li­ka bez pi­ta­nja uzur­pi­ra­la nje­go­vu imo­vi­nu, te da mu je po­red 3.000 kva­dra­ta na ko­me je for­mi­ra­no gro­blje, uzur­pi­ra­na i su­sjed­na par­ce­la pri­bli­žno iste kva­dra­tu­re i da taj spor po­ku­ša­va da ri­je­ši pred sud­skim or­ga­ni­ma. Ka­že da je iz­no­va re­vol­ti­ran po­ku­ša­ji­ma nad­le­žnih u MZ Ve­li­ka da za­ne­ma­re či­nje­ni­ce da je dio gro­blja na nje­go­voj, a ne na dr­žav­noj imo­vi­ni.
Ka­ko ka­že, svi pro­ble­mi sa imo­vi­nom po­če­li su pri­je dva­de­se­tak go­di­na ka­da je ru­ko­vod­stvo MZ od nje­ga i bra­će tra­ži­lo da im ustu­pe sto­ti­njak me­ta­ra kva­drat­nih ima­nja za grad­nju ka­pe­le.
– Re­kli smo da za tih 100, 200 kva­dra­ta ne mo­ra­ju ni da pi­ta­ju već da slo­bod­no uzmu. Na­red­ne go­di­ne ka­da je ka­p­e­la tre­ba­lo da poč­ne da se ra­di, ka­žu da ni­je baš sto već 1.000 do 2.000 kva­dra­ta. Bra­ća i ja smo se na­smi­ja­li i re­kli da to ne mo­že i tu je za­vr­še­na sva pri­ča oko ustu­pa­nja ze­mlji­šta i pre­ki­nut je sva­ki raz­go­vor o iz­grad­nji ka­pe­le – na­vo­di Pa­u­no­vić., is­ti­ču­ći da nje­go­va po­ro­di­ca ni­je osta­la du­žna se­lu.
– Moj po­koj­ni djed po­klo­nio je oko 1.000 kva­dra­ta za iz­grad­nju cr­kve upra­vo tu gdje je for­mi­ra­no no­vo gro­blje. Na­pra­vi­li su i kre­ča­nu ko­ja je tre­ba­lo da slu­ži za grad­nju cr­kve pa da po­sli­je osta­ne u na­šem vla­sni­štvu. Od­ro­ni­la se ze­mlja, za­tr­pa­la kre­ča­nu i dio gdje je cr­kva tre­ba­la da se gra­di pa se i od to­ga po­sla od­u­sta­lo. Ta­da smo po­sa­di­li vr­be na di­je­lu ima­nja da bi za­u­sta­vi­li od­ro­nja­va­nje ze­mlje. Pri­je par go­di­na, ba­ge­ri­ma su srav­nje­ne vr­be i na di­je­lu mog ima­nja na­pra­vlje­no je sto­ti­njak no­vih grob­ni­ca. To je ura­dio ta­da­šnji pred­sjed­nik MZ To­mi­slav Ste­še­vić. Sa­da bi da pro­du­že sa ra­do­vi­ma, pra­ve par­king i ko zna šta sve još, ali to ta­ko ne­će mo­ći – ka­že Pa­u­no­vić, i do­da­je da je Ste­še­vić znao da par­ce­la na ko­joj ši­re gro­blje pri­pa­da po­ro­di­ci Pa­u­no­vić.
– Ote­li su mi hi­lja­de kva­drat­nih me­ta­ra i pri­je pri­je pet go­di­na Ste­še­vi­ću sam za­bra­nio bi­lo šta da se ra­di na mom ima­nju, a on to ni­je po­što­vao. Ste­še­vić kao pred­sjed­nik MZ ko­ri­stio je funk­ci­ju da ra­di šta mu se proh­ti­je. Vje­ru­jem i da je ra­dio po nečijem in­struk­ci­ja­ma. Bu­du­ći pred­sjed­nik MZ ne­ka za­tra­ži po­dat­ke o to­me šta je sve dr­žav­no a šta pri­vat­no ze­mlji­šte, pa će da vi­de ko je u pra­vu. Svo­ju ze­mlju ne­ka ko­ri­ste ka­ko ho­će, al ne­ka ne uzur­pi­ra­ju tu­đu. Ili, ako baš ho­će ne­ka mi po­nu­de pra­vič­nu na­dok­na­du za mo­ju ze­mlju. Zna se ko­li­ko ko­šta grob­ni­ca, to­li­ko mi se pla­ti po kva­dra­tu i kraj – iz­ri­čit je Pa­u­no­vić.
On na­gla­ša­va da to što ne ži­vi u Pla­vu ne zna­či da ne zna i ne­ma do­ka­ze šta je sve nje­go­va imo­vi­na.
– Dok su mi ži­vi bi­li stri­če­vi i otac, ni­ko ni­je smio da di­ra ima­nje. Tač­no je da smo nas tri bra­ta ro­đe­ni u Pod­go­ri­ci, ali ne zna­či da bi­lo ko od Ve­li­ča­na ima pra­vo da pi­ta gdje su ti Pa­u­no­vi­ći ko­ji ka­žu da je ze­mlja nji­ho­va, što ne do­đu. To je mo­ja ze­mlja, imam pa­pi­re ko­ji to po­tvr­đu­ju a i svi oni do­bro zna­ju da mi ne tre­ba do­zvo­la da na svo­je do­đem ka­da ja ho­ću. Vi­dio sam no­vin­sku fo­to­gra­fi­ju, sli­ka­li se na ne­kom pu­tu, to je mo­ja ze­mlja, moj lug, na ko­ji pla­ćam po­rez – ka­že Pa­u­no­vić.
On do­da­je da je o uzur­pa­ci­ji dr­žav­ne imo­vi­ne u MZ Ve­li­ka, či­me je i nje­mu na­pra­vlje­na šte­ta, 15. sep­tem­bra pi­sao za­šti­t­ni­ku imo­vin­sko prav­nih in­te­re­sa. U do­pi­su je de­talj­no na­veo do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju ima i stvar­no sta­nje u ve­zi sa imo­vi­nom. Pi­sa­ni od­go­vor, ka­ko ka­že, ni­ka­da ni­je do­bio. Po­kre­nuo je i par­ni­cu u ko­joj do­ka­zu­je da mu je uzur­pi­ra­no 3.100 kva­dra­ta do gro­blja.
S.R.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *